Tiêu chuẩn khung nhà thép

Những nhà thép tiền chế được thiết kế để thoả mãn một cách chính xác yêu cầu của khách hàng. Hệ thống khung cơ bản nhất được miêu tả bên dưới. Thực tế, chúng tôi có thể chế tạo bất kỳ loại khung hình học nào. Hãy liên hệ với đại diện của chúng tôi để được cung cấp những yêu cầu riêng biệt của bạn.

Những hình dạng khung nhà thép như trên là những loại khung thường được sử dụng. Chúng tôi có thể sản xuất những loại khung nhà thép không tiêu chuẩn khác, với bất kỳ hình dạng nào theo yêu cầu.
Khung nhà thép một nhịp thông (CS)
Nhà thép không có cột chống bên trong
- độ rộng thực tế tối đa = 90 m   

Khung nhà thép một mái dốc (SS)
Nhà thép không có cột chống bên trong
- độ rộng thực tế tối đa = 50 m
   

Khung nhà thép nhiều nhịp “1” (MS-1)
Nhà khung với một cột chống bên trong
- độ rộng thực tế tối đa mỗi mô đun = 70 m    Khung nhà thép

Khung nhà thép nhiều nhịp “2” (MS-2)
Nhà khung với hai cột chống bên trong
- độ rộng thực tế tối đa mỗi mô đun = 70 m
     Khung nhà thép

Khung nhà thép nhiều nhịp “3” (MS-3)
Nhà khung với ba cột chống bên trong
- độ rộng thực tế tối đa mỗi mô đun = 70 m
     Khung nhà thép

Khung nhaf nhiều mái dốc (MG)
độ rộng thực tế tối đa mô đun = 80 m
     Khung nhà thép

khung nhà thép Hệ mái riêng (RS)
Độ rộng thực tế tối đa = 30 m

     Khung nhà thép

Khung nhà thép Gian chái (LT)
Độ rộng thực tế tối đa = 24 m
 

 

 

 

 

   

 Khung nhà thép

 

 Xem tin khác